Auction Sniper

Automated Sniping for eBay Auctions

Auction Sniper Help

Beschrijving van het gedekte risico

Deze verzekering dekt het pakje en de inhoud ervan tegen beschadiging of verlies wegens elke externe oorzaak, inclusief oorlog risico’s zoals beschreven in de American Institute Cargo clausules (1 april 1966) zoals toepasbaar American Institute (Form 10) wanneer de goederen in transit zijn naar of van de plaatsen gebruikt door de verzekerde en onder de hoede, de bewaking of de controle zijn van de transport maatschappijen voor binnenlandse bestemmingen, MET UITZONDERING als hierna beschreven. De verzekeraars zijn verantwoordelijk voor de faktuur waarde of goederen die verloren, beschadigd of vernietigd zijn, maar in het geval er geen faktuur is zullen de verzekeraars verantwoordelijk zijn voor de cash waarde van de goederen.

De decking door U-PIC slaat niet op de volgende voorwerpen! Claims voor zakens op de lijst hieronder zullen NIET gehonoreerd worden.

 1. Rekeningen, fakturen, ticketten, geld, schenkingsakten, schuldvorderingen, biljetten effecten, goud of zilver staven, pels, bederfelijke goederen, of soortgelijken, tenzij het schriftelijk was bevestigd
 2. Goederen verstuurd onder consignatie, memorandum of approval tenzij transport geschiedt op basis van een order of van een vraag
 3. Verlies, beschadiging of niet toekomen van elk pak of de inhoud ervan welke (a) onvoldoende geadresseerd, ingepakt of verpakt is; slecht of niet volgens de instructies van de vervoer maatschappij verpakt; of b) een etiket heeft dat de inhoud beschrijft of een verpakking die de inhoud duidelijk laat zien (Douane formulieren hebben geen invloed op de dekking. Punt b) heeft vooral betrekking op de fabrieks verpakking).
 4. Tegen verlies of beschadiging veroorzaaakt door: a) vijandelijke of oorlogsachtige activiteit in tijd van vrede, inbegrepen elke actie die een strijd of verdediging belet tegen een eventuele huidige, nakende of te verwachten aanval, (1) door elke regering of sovereine macht (de jure facto), of door elke autoriteit die militaire, zee of lucht macht gebruikt; of (2) door militaire, zee of lucht machten; (3) door een agent van elke regering, autoriteit of machten; (b) elk oorlogswapen dat gebruik maakt van nucleaire fusie of radioactiviteit, hetzij in periode van vrede of van oorlog; (c) opstand, rebellie, revolutie, burgeroorlog, machtsgreep of acties genomen door de regerende autoriteit teneinde zulke feiten te beletten, aan te vallen of te verdedigen, in beslagname of vernietiging tijdens quarantaine of douane procedures,in beslagname op bevel van elke regering of publieke authoriteit of risico op smokkel of illegal transport of handel.
 5. NUCLEAIRE EXCLUSIE. Alhoewel alles hier wijst op het tegengestelde, wordt hierbij verstaan en begrepen dat deze polis niet van toepassing is op enig verlies, beschadiging of onkosten te wijten aan of voortvloeiend uit, direct of indirect, nucleaire reactie, straling of radioactieve contaminatie onafgezien van hoe het veroorzaakt werd. Niet al te min, en onderhevig aan de voorzieningen van deze polis, zal de directe fysische beschadiging van de verzekerde eigendom, gelegen binnen de Verenigde Staten, of elk grondgebied van de Verenigde Staten of Puerto Rico door brand als gevolg van de hierboven vermelde en uitgesloten risico’s verzekerd is, met als voorwaarde dat de nucleaire reactie, straling, of radioactieve contaminatie niet veroorzaakt was , direct of indirect, door één van de risico’s uitgesloten door deze polis. Niets in de hierboven vermelde woorden kan gebruikt worden om enig verlies, beschadiging, verplichting of onkost als gevolg van een nucleaire reactie, bestraling of radioactieve contaminatie te dekken die direct of indirect het gevolg is van het hierboven vermelde.
 6. Als gevolg van gebrek aan trouw, oneerlijkheid of elk openlijke daad van de Verzekerde, zijn vennoot en/of elk van de personeelsleden van de Verzekerde, voorkomende hetzij binnen de kantooruren of daarbuiten, of vanwege bewakers (transport firma uitgezonderd) , of de verzekerde eigendom, tenzij hierbij specifiek bevestigt in schrift.
 7. Als gevolg van markt verlies, vertraging, verlies van gebruik, reinigings kosten, verval, of enige andere aftakeling, enig daaruit volgend of ver in de toekomst voorkomend verlies, al dan niet voortkomend van een risico waartegen verzekerd


* Endorsement for Collectible Coins
Effective 11/4/2004, it is hereby agreed and noted that U-PIC will provide insurance coverage on the shipping of rare, collectible coins. U-PIC will not provide coverage for items shipped to the following zip codes: 10036, 10017, 94102 and 94108.

* Endorsement For Fine Jewelry Shipping
Effective 11/4/2004, it is hereby agreed and noted that U-PIC will provide insurance coverage on the shipping of fine jewelry. U-PIC will not provide coverage for items shipped to the following zip codes: 10036, 10017, 94102 and 94108.

Voorwaarden tot dekking

 1. De Verzekerde WAARBORGT dat alle pakjes die vallen onder de verzekering zullen verstuurd worden in strikte overeenstemming met alle regulaties van de transport maatschappij en eventuele hieraan toegevoegde amendementen.
 2. De VERZEKERAARS ZULLEN NIET VERANTWOORDELIJK zijn voor enig verlies of schade aan een eigendom die ook gedekt is door een geldige en recupereerbare Verzekering, noch voor de verantwoordelijkheid van de transport maatschappij. Er zal enkel dekking zijn voor een SURPLUS van het hierboven vermelde. DEKKING verbonden aan de terugbetaling van de Verzekerde door de transportmaatschappij voor diens verantwoordelijkheid.
 3. De FRANCHISE, indien er één is, zal afgetrokken worden van het te claimen bedrag of van de Liability Limit, alnaargelang wat het laagst is, op een “per pakje” basis en zal gedragen worden door de Verzekerde. De Verzekerde zal verantwoordelijk zijn om (en recht hebben op) elk bedrag te ontvangen voor hetwelk de transportmaatschappij verantwoordelijk is.
 4. Indien deze Polis geschreven is op basis van een maandelijkse rapportering, dan zal een Maandelijks Transport Rapport gestuurd worden naar U-PIC, samen met de betalingen van de verschuldigde premies en de aangegeven waarde rapporten binnen de tien (10) dagen na het einde van de maand. De Transport Rapporten moeten hetvolgende bevatten: een “Reporting Basis” (zit in de declaraties), de toepasbare prijs en het verschuldigd premium. Indien verzendingen gedaan in een bepaalde periode niet worden gemeld binnen een bepaalde tijdspanne, dan kan dit leiden tot een verwerping van de claim. Ook wanneer de totale waarde van de goederen niet verzekerd wordt, zal dit leiden tot een co-insurance penalty, met andere woorden we zullen niet een groter gedeelte van het verlies vergoeden dan datgene wat aangegeven werd, gedeeld door de huidige waarde van de goederen.Verzekeraars eigenen zich het recht toe om de boeken en andere documenten van de Verzekerden te auditen op gelijk welk ogenblik tijdens de werkuren en dit teneinde uit te maken en na te gaan of de maandelijkse voorgelegde rapporten juist zijn. Een gebrek aan redelijke medewerking vanwege de Verzekerde op alle redelijke vragen vanwege de Verzekeraars zal leiden tot een schorsing van de dekking en een weigering tot uitbetaling van de claims.
 5. De Verzekerde zal een notificatie geven aan de transport maatschappij van niet-bestelling of beschadiging binnen de vastgelegde termijnen, maar zeker binnen de dertig (30) dagen vanaf het ogenblik dat de Verzekerde kennis had van de niet-bestelling of de beschadiging. Alle claims moeten binnen de zestig (60) dagen na de betaling van de transportmaatschappij aan U-PIC bezorgd worden. De Verzekerde zal de volgende documenten indienen (of wat in dit geval van toepassing is): volledig U-PIC claim formulier, bewijs van betaling aan de transport maatschappij, kopij van het tracking formulier met een LDI of enig ander identificatie nummer, kopij van de originele faktuur naar de bestemmeling, en gelijk welk document dat nodig is om het verlies te staven. Alle beschadigde eigendom voor dewelke een betaling gebeurd is (met uitzondering van herstellings kosten), of indien een vervanging gebeurd is, moet de eigendom, op aanvraag, aan de Verzekeraars terug bezorgen.
 6. Elk geleden verlies zal dadelijk aan de Verzekerde of aan zijn Gevolmachtigde betaald worden nadat de notificatie is gebeurd en de noodzakelijke documentatie in ontvangst genomen is en aanvaard door de Verzekeraars in overeen stemming met de voorwaarden en de condities van de dekking, tenzij de eigendom werd vervangen op vraag van de Verzekeraars, met iets soortgelijks, met dezelfde functie, en van dezelfde kwaliteit. Er is een wachttijd van 30 dagen voor pakjes die verstuurd werden via de United States Post Office.
 7. Na betaling of ontvangst van een vervangings eigendom, ter compensatie van het verlies of van de beschadiging, zullen de Verzekeraars alle rechten van de Verzekerden verkrijgen, met inbegrip van elk bedrag dat nog zou vorderbaar zijn, maar met uitsluiting van elk aftrekbaar bedrag van toepassing op elke claim vereffening , na bevestiging van het verlies of van de beschadiging door de transport maatschappij of van één van zijn bedienden of agenten of van elk andere persoon of maatschappij. De Verzekerde aanvaardt specifiek om de Maatschappij bij te staan op elke mogelijke wijze om te terugbetaling van het geleden verlies of van de bescahdiging te verzekeren.
 8. Geen enkele aanklacht of rechtszaak met als doel de terugbetaling van elke claim onder deze dekking kan ingebracht worden in elke jurisdiktie tenzij het is begonnen binnnen de twaalf (12) maanden na het ontdekken door de Verzekerde van de feiten die aanleiding hebben gegeven tot deze claim, met dien verstande echter dat dat indien deze Dekking werd toegekend op een grondgebied waar de wetten van de Staat zulke beperking ongeldig maken, dan zal elke claim als nietig beschouwd worden tenzij zulke actie, rechtszaak of geding zal ingezet worden binnen de korst mogelijke tijd die toegelaten is door de wetten van de Staat hierbij vastgelegd.
 9. Deze Polis kan ten allen tijden geannuleerd worden op vraag van de Verzekerde of van de Verzekeraars door een schriftelijke opzeg te geven van vijftien (15) dagen, op voorwaarde echter dat zulke annulatie geen effect zal hebben op enig transport welke reeds werd ingezet. Een aangetekend schrijven van annulatie gestuurd naar de Verzekerde op het laatst bekende adres is voldoende om vanwege de Verzekeraars in overeenstemming te zijn met de voorwaarden van deze clausule.